Regulamin

Realizacja zamówienia

Wymagane jest złożenie pisemnego zamówienia z określeniem asortymentu, warunków płatności i terminu realizacji.

Warunkiem realizacji zamówienia jest pisemne potwierdzenie jego przyjęcia przez Grabinex Sp z o.o.

Ceny

Obowiązują ceny według aktualnego cennika na wyroby i usługi Grabinex Sp zoo Podane ceny w cenniku są cenami netto loco zakład Grabinex Sp z o o. Stosowane są upusty cenowe uzależnione od ilości zamawianego towaru, warunków płatności, lokalizacji inwestycji.

W przypadku zamówień na wyroby nie objęte cennikiem ceny ustalane są indywidualnie. Ceny podane w cenniku nie obejmują kosztów opakowania, palet, stojaków, worków i transportu. Grabinex zastrzega sobie możliwość sprzedaży wyrobów, towarów i usług po cenach promocyjnych.

Cennik promocyjny i czas trwania promocji zostaną każdorazowo ogłoszone przez sprzedającego.

Płatność

Zapłata ma być dokonana na warunkach określonych w zamówieniu lub kontrakcie. W przypadku braku określenia warunków płatności w zamówieniu lub kontrakcie obowiązuje przedpłata w wysokości minimum 40% wartości brutto zamówienia, reszta płatna najpóźniej do dnia odbioru.

1) Wyroby standardowe:

  • odstąpienie od umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego, w ciągu 24 h od momentu złożenia zamówienia,
  • nieodebranie towaru, nieodebranie go w terminie oznaczonym w umowie lub oświadczenie się co do odstąpienia od umowy po terminie wskazanym powyżej, daje podstawę do wystawienia faktury VAT i domagania się zapłaty całej należności tytułem złożonego zamówienia

2) Wyroby niestandardowe:

  • odstąpienie od umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego, w ciągu 24 h od momentu złożenia zamówienia,
  • brak odbioru lub brak odbioru w określonym w zleceniu terminie, daje podstawę do domagania się zapłaty .....% wartości zamówienia,
  • złożenie podpisu pod PZR stanowi akceptację warunków niniejszego zamówienia.

Terminowość realizacji

Podane terminy realizacji przed przyjęciem oficjalnego zlecenia należy traktować jako przybliżone. Obowiązujące są terminy określone w zamówieniu, po jego potwierdzeniu. Wszelkie późniejsze zmiany lub uzupełnienia są ważne po pisemnym potwierdzeniu przez obie strony.

W przypadku nie wywiązania się zleceniodawcy z warunków kontraktu Grabinex zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia. Zdarzenia spowodowane siłą wyższą , które wystąpią po przyjęciu zlecenia, pozostające poza kontrolą stron zwalniają Grabinex z podjętych zobowiązań wynikających ze zlecenia (kontraktu.)

Załadunek towaru i opakowanie

Grabinex zapewnia kupującemu załadunek towaru na terenie swojego zakładu. Koszt załadunku wliczony jest w cenę wyrobu.

Pakowanie towaru odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach. W szczególności : płyty ustawiane są na stojakach, płytki, pasy, elementy formatowane na paletach spięte taśmą, kostka luzem lub w workach.

Na pisemne życzenie klienta i na jego odpowiedzialność płyty mogą być ułożone do transportu w pozycji poziomej.

Wyroby

Grabinex produkuje wyroby zgodne z Polskimi Normami. Dopuszcza się produkcję wyrobów jednostkowych z odstępstwami od Polskich Norm, ujętych w indywidualnych dokumentacjach technicznych.

Na produkowane produkty Grabinex wystawia „Deklaracje zgodności” i oznacza wyroby „Znakiem budowlanym”

Reklamacje

Odbiór jakościowy dokonywany będzie w zakładzie Grabinex przez kupującego lub upoważnioną przez niego do odbioru osobę.

Wady materiału i wykonania podlegają reklamacji w terminie do 14 dni od daty odbioru towaru Reklamacja musi być sporządzona w formie pisemnej.

Towar zamontowany nie podlega reklamacji.

Kupujący nie ma prawa do odesłania towaru reklamowanego bez zgody sprzedającego.

Wzory, próbki

Grabinex zastrzega sobie możliwość niewielkich odstępstw dotyczących tonacji kolorystycznej dla danego gatunku kamienia, nawet wówczas gdy dostawa ma być realizowana według dostarczonych próbek i wzorów. Wszelkie zmiany struktury, tekstury lub kolorystyki kamienia nie mające wpływu na jego parametry fizyko-techniczne, a będące wynikiem działania sił przyrody nie mogą być podstawą do reklamacji.

Odstępstwa od ogólnych warunków sprzedaży

Wszelkie odstępstwa od „Ogólnych warunków sprzedaży” są ważne tylko wtedy, gdy zastaną uzgodnione i pisemnie potwierdzone przez Grabinex.